امام خمینی (ره) در جمعه هفته پایانی ماه مبارک رمضان ، فرهنگی را بنیان نهادند که به روز قدس معروف است.

درکمال ناباوری داستان های امیر هم به قسمت دوم خودش رسید...

درکمال ناباوری داستان های امیر هم به قسمت دوم خودش رسید...

ازاین پس باسری مجموعه های داستان های امیر درخدمتتان هستیم.

تا اسمش رامیشنوی ازخود بی خود میشوی تمام فکر وذهنت را مشغول می کند آنقدرهوایی شده ای که دیگر حواس درست وحسابی ای نداری...

ماه صفر هم عزم سفر کرد...

حس وحال نوشتن ندارم ولی چه کنم که خوکار در دستانم آرام نمیگیرد آنقدر زیبا روی کاغذ بازی می کند که مجبورم برای دیدن این صحته ی زیبا شروع به نوشتن کنم اینبار هم میخواهم بنویسم