یادایامی که در دانشگاه فغانی داشتیم!!!

خب دیگه بچه های حاشیه بعد از اینکه تو بخش نشریات مقام آوردن حالاپا توکفش فرهنگ لغت نویسان کردند.

همه چی رو من باید بگم؟؟؟

گفتگو با سعدی با موضوع انتقاد پذیری