اسکناس های2000ریالی به ورودی های جدید رسید...

زنده نگاه داشتن یادشهدا کمتر از شهادت نیست.